This Theme Supports a Custom FrontPage

เหตุผลที่ชายไทยต้องเกณฑ์ทหาร

เหตุผลที่ชายไทยต้องเกณฑ์ทหาร

ทหารคือรั้วของชาติ เป็นประโยคที่ราคุ้นหูกันมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งนั่นก็คือความจริง ทหารมีหน้าที่หลากหลายอย่าง โดยรวมนั่นก็คือดูแลในเรื่องความสงบของประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ ได้อยู่กันอย่างปกติสุข ไม่มีการรบราฆ่าฟันกันกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนร้ายอยู่บ่อยๆ อย่างที่เราเห็นกันก็คือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง หน่วยงานที่ดูแลความสงบก็คือทหาร ผู้ที่ต้องสละชีวิตและครอบครัว เพื่อที่จะช่วยกันรักษาแผ่นดินของไทยไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการเป็นทหารนั้นสามารถที่จะเข้ามาเป็นได้ 2 ทางคือ ผ่านการเกณฑ์เข้ามา กับการสมัครมาด้วยตนเอง ในส่วนของเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องเกณฑ์ทหาร นั่นก็เพราะว่า การเกณฑ์ทหารเป็นกฎหมายของประเทศไทย ที่กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน ซึ่งชายไทยนั้นจะได้เป็นทหารกองเกิน ตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทหารกองเกินเหล่านี้จะต้องถูกเรียกไปเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกณฑ์จะต้องเป็นทหารหมด เพราะในเกณฑ์จะมีข้อยกเว้น เช่น คนพิการ เป็นต้อหิน หูหนวกทั้งสองข้าง ลิ้นหัวใจพิการ เป็นโรคหืด เบาหวาน โรคจิต เป็นใบ้ เป็นโรคผิวเผือก เป็นต้น หรือจะเป็นการขอผ่อนผัน ส่วนมากจะเป็นคนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา ลำดับต่อมาคือคนที่มีร่างกายไม่พร้อม หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เช่น สูงไม่ถึง 146 เซนติเมตร หรือมีขนาดรอบตัวไม่ถึงContinue Reading เหตุผลที่ชายไทยต้องเกณฑ์ทหาร