Soldier

ทหารของแต่ละประเทศก็มีต่างแตกต่างกันในเรื่องของการแต่งกาย และหน้าที่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลายหน่วยเพื่อจะได้ครอบคลุมหลายภาระกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เพื่อให้รับมือกับสิ่งที่ต้องเจอได้อย่างสมบรูณ์แบบ