กองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่นในเรื่องของขอบเขตการทำงาน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถ้าใครมีกองทัพอากาศที่ยื่งใหญ่ก็จะมีศักยภาพทางด้านทหารที่น่ากลัว