บทบาทหน้าที่ของทหารหญิงไทย

ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งความอิสรเสรี ทุกเพศ สามารถประกอบได้ทุกอาชีพ ถ้าอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการ และมีความรักต่ออาชีพนั้นเป็นล้นพ้น โดยหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีทุกประเทศ ก็คือ อาชีพทหาร ถ้าพูดถึงทหารแล้ว สิ่งที่ติดอยู่ในภาพจำของคุณผู้อ่านคงเป็นความแข็งแกร่ง กล้าหาญ และอดทน ผู้ที่จะเป็นทหารได้นั้นจะต้องเป็นเพศชายซึ่งเป็นเพศสภาพโดยกำเนิด แต่ทุกวันนี้มี ‘ดอกไม้เหล็ก’ เกิดขึ้นมามากมายหลายดอก ถึงแม้หลาย ๆ คนจะมองว่าเพศหญิง เป็นเพศอ่อนแอ แต่การมองผู้หญิงเช่นนี้ นับเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้ว เมื่อพูดกันตามเนื้อผ้า โครงสร้างของเพศหญิง อาจไม่แข็งแกร่งเท่าเพศชายก็จริง แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเธออ่อนแอ และโลกนี้ยังต้องการสีสันแตกต่างที่หลากหลาย เพื่อประกอบให้โลก กลายเป็นโลกที่สมบูรณ์ กองทัพไทยสนับสนุน นายทหารหญิง ทำหน้าที่เพื่อสันติภาพมากขึ้น แม้แต่ในกองทัพไทย ก็ยังให้การผลักดัน นายทหารหญิงในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม แต่มุ่งเน้นในเรื่องของสันติภาพ​เป็นหลัก โดยสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนอาจไม่รู้ คือ กองทัพไทย ได้มีการปฏิบัติงานเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีต อีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทางด้านมนุษยธรรม เข้าช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ ในหลาย ๆ ประเทศ […]